Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou uzdrav s.r.o., CENTER FOR WELL-BEING LTD.  alebo GEOLAB.SK, s.r.o., ako prevádzkovateľom internetového obchodu jodvita.eu, a kupujúcimi. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Identifikácia zmluvných strán:

Predávajúci (prevádzkovatelia internetového obchodu jodvita.eu):

 

NEPLATCA DPH

uzdrav s.r.o.
Tajovského 5
010 01 Žilina

IČO: 47 154 535
DIČ: 2023763654

Spoločnosť uzdrav, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli Sro, vo vložke číslo 59022/L.

Výpis z obchodného registra »

Kontaktné údaje:
Mobil: 421 918 535 648
E-mail: uzdrav@uzdrav.sk
(ďalej len „predávajúci“)

CENTER FOR WELL-BEING LTD.
35a Astbury Road
SE15 2NL, London

Číslo spoločnosti: 09969187
Výpis z obchodného registra »

Kontaktné údaje:
Mobil: 421 918 535 648
E-mail: uzdrav@uzdrav.sk
(ďalej len ,,predávajúci“)

 

PLATCA DPH

GEOLAB.SK, s.r.o.
Tajovského 5
010 01 Žilina

IČO: 36 652 105
IČ DPH: SK2022213413

Spoločnosť uzdrav, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli Sro, vo vložke číslo 17797/L.

Výpis z obchodného registra »

Kontaktné údaje:
Mobil: 421 905 536 752
E-mail: geolab@geolab.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou uzdrav s.r.o., CENTER FOR WELL-BEING  alebo  GEOLAB.SK, s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu jodvita.eu.

(ďalej len „kupujúci“)

Objednanie tovaru

 1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu jodvita.eu. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom alebo telefonicky. Telefonické objednávky musia byť následne potvrdené e-mailom. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky je záväzné.

 2. Objednávka musí obsahovať aspoň tieto náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom, cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

  Ďalej musí objednávka obsahovať identifikáciu kupujúceho:

  • fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia,
  • právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ a/alebo IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.
 3. Po odoslaní objednávky zákazníkom bude objednávka spracovaná a na e-mail zákazníka bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Následne predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou resp. telefonicky a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

 5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a storno poplatku kedykoľvek do momentu odoslania tovaru predávajúcim.
 2. Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne priamo v sídle predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov. Kupujúci v storne objednávky uvedie svoje meno, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a názov produktu, ktorého objednanie stornuje.
 3. V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená do 5 pracovných dní, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

Zo strany predávajúceho:

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena – v tomto prípade bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
 2. Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom, faxom alebo osobne priamo na predajnom mieste predávajúceho a zašle resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Predávajúci poukáže finančné prostriedky kupujúcemu ponížené o náklady spojené s doručením tovaru buď prevodom na účet (ak ho kupujúci uviedol v písomnom odstúpení od zmluvy) do 5 pracovných dní alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní. V prípade, že tovar bol zaplatený platobnou kartou, bude vrátená zaplatená kúpna cena ponížená aj o poplatok prevádzkovateľa platobných kariet. Lehota začína plynúť dňom doručenia zakúpeného tovaru predávajúcemu, resp. v deň kedy predávajúci tento tovar prevezme na pošte, od inej prepravnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej kupujúci vrátenie tovaru realizoval alebo osobne v prevádzkových priestoroch predávajúceho.
 3. Zakúpený tovar zašle kupujúci doporučene spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho: uzdrav s.r.o., Tajovského 5, 010 01  Žilina,
  CENTER FOR WELL-BEING LTD., Tajovského 5, 010 01  Žilina   
  alebo GEOLAB.SK, s.r.o., Tajovského 5, 010 01  Žilina.  
  Tovar nám prosím neposielajte na dobierku! Odporúčame Vám zásielku poistiť.
 4. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť, odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužívaný, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar).
 5. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho tak, ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia v dohodnutej cene.
 2. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. Expedícia objednaného tovaru s uvedenou dostupnosťou „na sklade“ je realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne v daný alebo nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s uvedenou dostupnosťou „na ceste“ alebo „na objednávku“ je tovar expedovaný okamžite, ako je k dispozícii.
 3. Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup – rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade bez čakania na ostatný tovar) alebo čakanie na kompletizáciu objednávky až do momentu, kedy bude všetok objednaný tovar dostupný na sklade predávajúceho.
 4. Vo výnimočných prípadoch, najmä pri väčších objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia ako uvedená, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať a navrhne postup plnenia objednávky.
 5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. V závislosti od zvoleného typu dopravy si môže vybrať vhodný spôsob platby za tovar nakupovaný v internetovom obchode. Za tovar je možné zaplatiť:
  • dobierkou v mieste dodania tovaru,
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v sekcii Kontakt,
  • formou hotovostnej platby.
 6. Miesto odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
 7. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Predávajúci zabezpečuje rozvoz po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Viac informácií o možnostiach dopravy tovaru na miesto určenia nájdete v sekcii „Doručenie tovaru“.
 8. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.
 9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. dopravcom, poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Podmienky používania

Zneužitie obsahu

Akékoľvek uverejnenie obsahu prezentovaného na tejto webovej stránke niekde inde je podmienené výslovným súhlasom majiteľa tohto webu – bez súhlasu nie je možné obsah tohto webu prezentovať kdekoľvek inde. Obsah tohto webu je zhromažďovaný majiteľom týchto stránok a to v najlepšej viere o jeho správnosti. Zneužitie informácií z tohto portálu, ale nepodlieha zodpovednosti majiteľa webu. Na webe sa tiež nachádzajú odkazy na iné webové stránky a zdroje, nad ktorými majiteľ tohto webu nemá kontrolu a tak neručí za správnosť informácií.

Osobné údaje

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia.

Súbory cookies

Táto stránka môže využívať súbory cookies (rovnako ako väčšina iných www stránok). Cookies sú textové súbory, ktoré sú Vaším počítačom z internetovej stránky ukladané na Vašom disku. Pomocou cookies si internetová stránka zapamätá niektoré údaje o užívateľovi (typ domény, IP adresa, zadané údaje, dáta za účelom zhromažďovania výsledkov zobrazení reklám a ďalšie údaje), aby bol styk s užívateľom pri ďalšej návšteve jednoduchší.

Niektoré servery, ktoré na tomto webe zobrazujú reklamy (napríklad spoločnosť Google – reklamný systém Google Adsense) v rámci reklám tiež používajú vlastné cookies, ktoré zbierajú podobné údaje (typ domény, IP adresa, dáta za účelom zhromažďovania výsledkov zobrazení reklám a ďalšie údaje). Prevádzkovateľ tohto webu nemá kontrolu nad týmito cookies. Pokým užívateľ nemá záujem cookies používať, môže ich využívanie v nastavení webového prehliadača deaktivovať.

0

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.