Zásady ochrany osobných údajov

(Verzia platná od 25.5.2018)

Ako chránime vaše súkromie?

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracovávanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracovaním máte.

Pri spracovávaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať
Prevádzkovateľom pri spracovávaní Vašich osobných údajov sme my:

platca DPH
GEOLAB.SK, s.r.o.
Tajovského 5
010 01 Žilina
IČO: 36 652 105
mobil: 421 918 535 648
e-mail: info@jodvita.eu
Spoločnosť ja zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli Sro, vo vložke číslo 17797 / L.

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú je Ing. Mária Nogová. V prípade, že máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitie svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese uzdrav@uzdrav.sk alebo písomne ​​na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe
Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vyriešenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa pre doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, že sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľský účet, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jediné povinné údaje sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame k tomu, aby sme s vami vedeli komunikovať. Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite i ďalšie údaje o vás – dať nám vašu fotografiu, dátum narodenia, telefónne číslo, uložiť jednu alebo viac adries pre doručovanie, ale aj e-mailovú adresu.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledujúce účely:

Poskytovanie našich služieb
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku. Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho účtu, nám slúži na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame pre zaslanie našich oznámenia súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. Novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo užívateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje a údaje o vašich nákupoch spracovávame v prípade, že reklamujete dodaný tovar. Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantné.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj na účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli urobiť intuitívnejšie a užívateľsky príjemnejšie.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame aj na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujú, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situáciu popísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Sprístupnenie údajov tretím stranám vykonávame v prípade doručovateľské služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patrí napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávania rozhodnutí, či naši právne a účtovné poradcovia a audítori.

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme na tom, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Ak si prajete viac informácií o zabezpečenie vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na uzdrav@uzdrav.sk

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisí s vaším užívateľským účtom uchovávame, kým máte konto zriadené, pretože sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás účet prevádzkovať. Ak nemáte účet vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavené objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, že používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania obchodných oznámení na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracovanie. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracovania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracovávať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracovávame vaše osobné údaje, vám vyplývajú niekoľko práva. V prípade, že si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavenie Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ nižšie.

Prosíme uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, a ak vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracováva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho účtu v sekcii „PRIHLÁSENIE“ alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracovávali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo dôjde k zmene akéhokoľvek osobného údaja, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, v prípade ak sú splnené nasledujúce podmienky a nevzťahujú sa zákonnej výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov a na ich spracovanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracovávanie Vašich osobných údajov, spracúvajú
0

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.